Algemene voorwaarden

1.Definities

ExperTcare : Perkinsbaan 14 3439 ND Nieuwegein. VEC: Verpleegkundig Expertise Centrum, onderdeel van ExperTcare b.v. Deelnemer : de natuurlijke persoon die feitelijk de scholing volgt. Scholing : de door het VEC georganiseerde leervorm. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, organisatie of instelling die een scholing verzorgt voor ExperTcare.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarde Opleidingen ExperTcare

Onder gehangen Algemene Voorwaarde zijn van toepassing op alle opleidingsactiviteiten die ExperTcare onder de naam VEC aanbiedt. Voor overige activiteiten van ExperTcare in het kader van diensten aan huis zijn separate Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de KvK Utrecht, laatstelijk op januari 2015.

3.Organisatie/Werkwijze

Alle vormen van scholingen worden aangeboden door het Verpleegkundig Expertise Centrum onderdeel van ExperTcare b.v. Het aanbod van de scholingen die verzorgd worden door het VEC staan vermeld op de website in de daarvoor bestemde agenda. Inschrijven kan per scholing indien de cursist voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden om deel te kunnen nemen aan de desbetreffende scholing. De voorwaarden staan per scholing benoemd op de website van het VEC.

4.Inschrijving en bevestiging scholing ExperTcare

Inschrijving voor een scholing georganiseerd door het VEC vindt plaats via de website www.vec.nl ExperTcare bevestigt een inschrijving die is gedaan schriftelijk (per post of e-mail). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende scholing tot stand.

5.Aanvullende voorwaarden

Per scholing kunnen aanvullende voorwaarden gelden, deze kunnen een aanvulling op de algemene voorwaarden van ExperTcare betreffen of een aanpassing van onderdelen van de algemene voorwaarden van ExperTcare betreffen.

6.Betaling

Na inschrijving voor een scholing kan het bedrag wat word benoemd voor de desbetreffende scholing betaald worden via bankoverschrijving vooraf of via IDEAL betalen. Indien 7 dagen voor aanvang van de scholing niet de volledige betaling van de aangegeven scholingsprijs door ExperTcare is ontvangen, is de deelnemer niet gerechtigd aan de scholing deel te nemen en zal de plaats vergeven worden aan een andere deelnemer.

7.Accreditatie

Het VEC vraagt voor al haar scholingen accreditatie. Indien de Accreditatie wordt toegekend wordt dit vermeld bij de informatie over de scholing op de website, evenals het aantal punten, dat deelnemers bij deelname kunnen verkrijgen. Bij aanmelding dan wel bij de start van de scholing wordt van deelnemers gevraagd om hun BIGregistratienummer door te geven aan ExperTcare. Dit is noodzakelijk voor het toevoegen van het aantal verdiende punten in het kwaliteitsregister. De accreditatiepunten worden pas opgevoerd indien een deelnemer de scholing met een voldoende dan wel met aanwezigheid heeft afgerond.

8.Annulering en ontbinding in geval van een overeenkomst tussen ExperTcare en een opdrachtgever

 • Een opdrachtgever dient schriftelijk (aangetekend), via de website of per email te annuleren. Bij annulering tot 3 maanden voor aanvang van de opleiding wordt 10% in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen 2 maanden voor aanvang van de opleiding wordt 30% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen 1 maand voor aanvang van de opleiding wordt 50% in rekening gebracht.
 • Als ExperTcare of de opdrachtgever ernstig tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen dan dient de ene partij de andere partij hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
 • Als de verplichtingen niet binnen een redelijke termijn worden nagekomen, dan is de andere partij gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de partij die daartoe het initiatief neemt aan de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is.
 • De prestaties die geleverd zijn tot aan de beëindiging worden wel op overeengekomen wijze betaald.

9.Annulering in geval van Maatwerk

Bij annulering van maatwerk opleidingen of cursussen (al of niet incompany), die door ExperTcare op verzoek van de opdrachtgever zijn ontwikkeld, worden naast de kosten zoals verwoord in artikel 8 de specifieke voorbereidingskosten voor het maatwerk in rekening gebracht aan de opdrachtgever. ExperTcare zal deze kosten specificeren.

10.Verhindering van de cursist

Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de scholing, is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een (1) week voor de eerste scholingsdag schriftelijk wordt aangemeld bij ExperTcare. De deelnemer heeft het recht om binnen 7 dagen na inschrijving, zonder opgave van redenen kosteloos te annuleren. Deze annulering dient schriftelijk plaats te vinden.

Na afloop van 7 dagen geldt de volgende annuleringsregeling:

 • bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de scholing is de deelnemer 10 % van de genoemde scholingsprijs verschuldigd met een minimum van € 27.50
 • bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang van de scholing is de deelnemer 50 % van de genoemde scholingsprijs verschuldigd met een minimum van € 27.50
 • bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de scholing is de deelnemer de volledige, benoemde scholingsprijs verschuldigd.
 • na aanvang van de scholing is annulering niet meer mogelijk. Tussentijdse beëindiging of indien deelnemer anderszins niet meer aan de scholing deelneemt, geeft geen recht op enige terugbetaling.

11.Verhindering van ExperTcare

Indien het aantal aanmeldingen voor een scholing onvoldoende is, behoudt ExperTcare zich het recht voor de scholing te annuleren. Zij informeert deelnemers hierover zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk twee weken voor aanvang van de scholing .In geval van annulering op initiatief van ExperTcare worden reeds betaalde scholingsgeld volledig en zo spoedig mogelijk gerestitueerd.

12.Administratieve handelingen

Vragen van deelnemers omtrent administratieve handelingen of met betrekking tot de scholing worden binnen 7 dagen beantwoord. Mocht de behandeling langere tijd vergen, dan krijgt de deelnemer hiervan binnen 7 dagen bericht met de aanduiding binnen welke termijn de deelnemer het antwoord kan verwachten.

13.Vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid

Alle informatie over organisaties en personen die tijdens de uitvoering van de scholing bekend wordt aan betrokkenen (Cursusleiding, Deelnemers, docenten), worden door alle betrokkenen als vertrouwelijk beschouwd en met zorgvuldigheid behandeld. Dit houdt in dat deze informatie niet aan derden buiten de scholing zal worden gegeven en uitsluitend zal worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de scholing. Gebruik ten behoeve van andere doelstellingen is uitsluitend mogelijk met toestemming van de persoon van wie de informatie afkomstig is.

14.Verantwoordelijkheden

De deelnemer is verantwoordelijk voor:

 • De aanwezigheid bij alle scholingsonderdelen
 • Het leveren van een actieve bijdrage aan de uitvoering van de scholing
 • Voorbereiding en zelfstudie

ExperTcare is verantwoordelijk voor:

 • De informatievoorziening naar deelnemers toe
 • De inhoud van de scholing
 • De kwaliteit van de scholing
 • De begeleiding van deelnemers in hun persoonlijke leerproces

15.Nakoming

ExperTcare is gerechtigd bij het organiseren van een scholing af te wijken van de aankondiging, indien redelijkerwijs van haar niet gevergd kan worden dat zij de scholing onverkort uitvoert zoals aangekondigd. In geval van wijziging(en) zal ExperTcare zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de oorspronkelijke aankondiging van de scholing. Naar aanleiding van verandering(en) van een scholing kan wijziging van onder andere prijs en aan te leveren scholingsmateriaal optreden. De deelnemer/betaler zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

16.Klachten

In geval van klachten met betrekking tot de scholing kan de deelnemer zich wenden tot de opleidingsfunctionaris van ExperTcare b.v. of een e-mail sturen naar info@vec.nl